D1, D2, D3 班

Day1 (2/8)

齊來做實驗 — 大自然DIY / 小小紀律部隊 軍事夏令營
(沙田童軍中心營地
文物探知館)

Day2 (4/8)

農夫廚房 之 有機農作物 / 運動展身心 兒童世界杯 /
創意環保 廣告攝製隊

(有機荳品廠康文署轄下草地足球場櫻桃街公園)

Day3 (6/8)

齊來做實驗 — 大自然DIY / 美術之旅 — 我們的漫畫書 /
創意環保 廣告攝製隊

(大潭郊野公園士美非路綜合大樓規劃及基建展覽館)

Day4 (9/8)

運動展身心 兒童世界杯 / 齊來做實驗 — 大自然DIY /
美術之旅 — 我們的漫畫書
/ 創意環保 廣告攝製隊
(鶴藪營地打鼓嶺社區中心)

Day5 (11/8)

小小紀律部隊 軍事夏令營 / 創意環保 廣告攝製隊
(馬術學校
晒草灣環保公園)

Day6 (13/8)

齊來做實驗 — 大自然DIY / 農夫廚房 之 有機農作物 /
*畢業禮野外美食自助餐

(粉嶺環境資源中心尖鼻咀有機農莊)

上一頁